รับเด็กฝึกงาน

ฝึกงานกับบริษัททัวร์ซานต้า

ฝึกงานช่วงซัมเมอร์
ฝึกงานสหกิจศึกษา
ฝึกงาน Graphic Designer
ฝึกงานช่วงซัมเมอร์

ประเภทสัญญาจ้าง : นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษา : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
สถานที่ฝึกงาน : จังหวัดสมุทรปราการ
การฝึกงานอยู่ในระยะ 8-12 สัปดาห์ มีการออกแบบการเรียนรู้ขอบเขตของการทำงานตลอดจนเรียนรู้ระบบงานภายในต่าง ๆ ทั้งในด้านการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาด การฝึกงานนี้จะเริ่มจากการอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับในฐานะหนึ่งในทีมงาน SIAMSANTAJAPANTOUR พร้อมกับการอบรมเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมในสาขาที่นักศึกษามีความถนัด

หลังจากจบการอบรมพื้นฐานแล้ว นักศึกษาฝึกงานจะมีโอกาสเรียนรู้การทำงานงานจริงพร้อมกับศึกษาภาระงานของตนอย่างสม่ำเสมอเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทฯ ยิ่งกว่านั้น นักศึกษาจะยังได้รับประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั้งยังมีโอกาสร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ การถ่ายทำ การผลิตสื่อการสอน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำแบรนด์และอื่น ๆ อีกมาก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรการฝึกงานนี้รองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 และมีความประสงค์ในการเรียนรู้การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทางบริษัทต้องการบุคคลที่มีความสำเร็จโดดเด่น ผลการศึกษาที่น่าพอใจตลอดจนมีความสนใจในด้านการท่องเที่ยวและการตลาด

ระยะเวลาในการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 และต้องแจ้งความประสงค์การฝึกงานล่วงหน้าให้ทางบริษัทฯทราบภายในระยะเวลา 2-6 เดือน ก่อนการเริ่มฝึกงานในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษาและวิเคราะห์เส้นทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับแนวโน้มของลูกค้าในตลาดประเทศไทยและตลาดโลก

 • ร่วมออกบูธกับบริษัทในฐานะผู้ช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

 • รวบรวมข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวรวมทั้งออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นให้สามารถสนองตอบความต้องการลูกค้าให้มากที่สุด

 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและฝ่ายทัวร์


ฝึกงานสหกิจศึกษา

ประเภทสัญญาจ้าง : นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษา : นักศึกษาชั้นปีที่  4
สถานที่ฝึกงาน : จังหวัดสมุทรปราการ
การฝึกงานอยู่ในระยะ 3-5 เดือน มีการออกแบบการเรียนรู้ขอบเขตของการทำงานตลอดจนเรียนรู้ระบบงานภายในต่าง ๆ ทั้งในด้านการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาด การฝึกงานนี้จะเริ่มจากการอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับในฐานะหนึ่งในทีมงาน SIAMSANTAJAPANTOUR พร้อมกับการอบรมเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมในสาขาที่นักศึกษามีความถนัด
หลังจากจบการอบรมพื้นฐานแล้ว นักศึกษาฝึกงานจะมีโอกาสเรียนรู้การทำงานงานจริงพร้อมกับศึกษาภาระงานของตนอย่างสม่ำเสมอเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทฯ ยิ่งกว่านั้น นักศึกษาจะยังได้รับประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั้งยังมีโอกาสร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ การถ่ายทำ การผลิตสื่อการสอน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำแบรนด์และอื่น ๆ อีกมาก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรการฝึกงานนี้รองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 และมีความประสงค์ในการเรียนรู้การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทางบริษัทต้องการบุคคลที่มีความสำเร็จโดดเด่น ผลการศึกษาที่น่าพอใจตลอดจนมีความสนใจในด้านการท่องเที่ยวและการตลาด
ระยะเวลาในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และต้องแจ้งความประสงค์การฝึกงานล่วงหน้าให้ทางบริษัทฯทราบภายใน 2-6 เดือน ก่อนการเริ่มฝึกงานในเดือนมกราคม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษาและวิเคราะห์เส้นทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับแนวโน้มของลูกค้าในตลาดประเทศไทยและตลาดโลก
 • ร่วมออกบูธกับบริษัทในฐานะผู้ช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
 • รวบรวมข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวรวมทั้งออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นให้สามารถสนองตอบความต้องการลูกค้าให้มากที่สุด
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและฝ่ายทัวร์

ฝึกงาน Graphic Designer

ประเภทสัญญาจ้าง : นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษา : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
สถานที่ฝึกงาน : จังหวัดสมุทรปราการ
การฝึกงานอยู่ในระยะ 3-5 เดือน มีการออกแบบการเรียนรู้ขอบเขตของการทำงานตลอดจนเรียนรู้ระบบงานภายในต่าง ๆ ทั้งในด้านการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาด การฝึกงานนี้จะเริ่มจากการอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับในฐานะหนึ่งในทีมงาน SIAMSANTAJAPANTOUR พร้อมกับการอบรมเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมในสาขาที่นักศึกษามีความถนัด
หลังจากจบการอบรมพื้นฐานแล้ว นักศึกษาฝึกงานจะมีโอกาสเรียนรู้การทำงานงานจริงพร้อมกับศึกษาภาระงานของตนอย่างสม่ำเสมอเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทฯ ยิ่งกว่านั้น นักศึกษาจะยังได้รับประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั้งยังมีโอกาสร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ การถ่ายทำ การผลิตสื่อการสอน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำแบรนด์และอื่น ๆ อีกมาก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4
 • มีพื้นฐานการตัดต่อรูปภาพและวิดีโอ
 • มีพื้นฐานการใช้กล้องถ่ายรูป
 • สามารถใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์แต่งภาพพื้นฐานได้ เช่น Photoshop, Illustrator
 • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอพื้นฐานได้ เช่น Premiere Pro
ระยะเวลาในการสมัคร
สามารถสมัครได้ทุกช่วงเวลา โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งความประสงค์การฝึกงานล่วงหน้าให้ทางบริษัทฯทราบภายในระยะเวลา 1-2 เดือน ก่อนการเริ่มฝึกงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตกแต่งรูปภาพและสร้างแบนเนอร์
 • ตัดต่อวิดีโอและใส่คำบรรยาย
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมผ่านช่องทาง Facebook Page, LINE, Twitter และ Instagram
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสมัครได้ที่


โทร OFFICE : 02-0752146


แนบเรซูเม่และจดหมายแนะนำตัวภาษาไทยมาที่ e-mail : info@toursanta.com