ทัวร์โตเกียว NRT5314

TOKYO 5 วัน 3 คืน • วันที่ 1 
กรุงเทพฯ – นาริตะ
 • วันที่ 2
นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี – ดิวตี้ฟรี – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาท์เล็ต
 • วันที่ 3
ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – โตเกียว – หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
 • วันที่ 4
วัดนาริตะซัง – ย่านโอโมเตะซังโดะ – ย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – อิออนมอลล์ – นาริตะ
 • วันที่ 5
กรุงเทพฯ
 • รถส่วนตัว
ตามประเภทที่ลูกค้าได้เลือกไว้หรือตามจำนวนลูกค้าที่เดินทาง
 • โรงแรมที่พัก
รายการทัวร์ของเราจะร่วมโรงแรมที่พักให้กับท่าน ตั้งแต่ ระดับ 3 ดาว จนถึง ระดับ 5 ดาว หรือกระทั่งมีออนเซ่นส่วนตัวตามที่ลูกค้ากำหนด
 • ไกด์ไดร์เวอร์
ไกด์ที่จะคอยขับรถพาทุกท่านเที่ยวประเทศญี่ปุ่นตามรายการทัวร์ เป็นคนไทยสัญชาตญี่ปุ่นสามารถสื่อสารพูดภาษาไทยได้ *หมายเหตุ : สถานที่เที่ยวบ้างทีไกด์ไดร์เวอร์อาจจะไม่สามารถที่จะลงรถไปกับลูกค้าได้ 
 
 • เที่ยวบินและตั๋วเครื่องบิน
ทางบริษัทของเรายังไม่ได้รวมราคาค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดหาเองหรือจะให้ทางเราจัดการหาตั๋วเครื่องบินให้แก่ลูกค้า โดยจะคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินจริงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ 
 • ไกด์
ทางบริษัทจะมีไกด์ไดร์เวอร์ไปกับลูกค้าเท่านั้น ส่วนไกด์ พูดภาษาไทยและร่วมเดินทางไปกับท่านทุกสถานที่ตลอดเวลาการเดินทางนั้น จะมีอัตราค่าจ้างที่ 15,000 บาท ต่อ วัน รวมค่าที่พักและอาหารไกด์แล้ว *หมายเหตุ : รถ BUS และ รถ  FULL SIZE-BUS จำเป็นต้องจ้างไกด์
 • อาหาร
ทางบริษัทเราจะมีอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันไว้ให้แก่ลูกค้า จะยังไม่รวมค่าอาหารกลางวัน  อาหารเย็นและมื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ทางลูกค้าสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
 • ยานพาหนะ
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมไกด์ไดร์เวอร์ และค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าผ่านทาง ค่าที่จอดรถ เรียบร้อยแล้ว  สำหรับการใช้รถยนต์และไกด์ไดร์เวอร์นั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น และคนขับสามารถทำงานได้ไม่เกิน 10 ชม./วัน 
 • ค่าเข้าชมสถานที่
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถให้ทางเราจองตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆได้ โดยทางเราจะคิดตามราคาจริงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
 • อัตราค่าบริการนี้รวม
– รถนำเที่ยว พร้อมคนขับ ( Local ไกด์)
– ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ
– อาหารและที่พักคนขับ ( Local ไกด์)
– โรงแรม พร้อมอาหารเช้า
– ประกันการเดินทาง
– ออกแบบเส้นทางเที่ยวให้ฟรี
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่าทิปคนขับรถ ( Local ไกด์) 3,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
– พักเดี่ยวมีค่าคิดบริการเพิ่ม
– ตั๋วเครื่องบิน
– อาหารมื้อกลางวัน – เย็น
– ค่าเข้าชมสถานที่
– ค่า Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • การจองและการชำระเงิน
– ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำครึ่งหนึ่ง ของราคาทัวร์ หรือชำระทั้งหมด
– ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 45 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระตามวันเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสัทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
– การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งข้อมูลการจอง หรือหลักฐานการจองต่างๆ ให้ลูกค้าทางอีเมล,ไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ ตามสมควร พร้อมได้รับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 • การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
– หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
– หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน เนื่องจากทาง บริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
– หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน เนื่องจากทาง บริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • ข้อกำหนดอื่นๆ
– อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่ลูกค้าจะเดินทาง 
– ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่ สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
– หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ มาไมครบตามที่กำหนดไว้
– ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็ นการช ำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ที่ญี่ปุ่นแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังน้ันหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุไว้ ท่านไม่สามารถจะขอคืนค่าบริการได้
– ไกด์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่าน้ัน
– บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถาณการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสสำคัญ
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกท้ังข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุด สมบูรณ์ เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
– บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
– หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาด เป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
– ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง ท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจาก สนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้อง ค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสาย การบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง บริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจ ของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรม ของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
ติดต่อจองทัวร์ โตเกียว 5 วัน 3 คืน รหัส : NRT5314