ทัวร์โอซาก้า KIX6404

OSAKA 6 วัน 4 คืน • วันที่ 1 
กรุงเทพฯ – โอซาก้า
 • วันที่ 2
โอซาก้า – น้ำตกมิโน – วัดคัตสึโอจิ – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – มิเอะ – ออนเซ็น
 • วันที่ 3
มิเอะ – ศาลเจ้าอิเสะ  – ถนนโอฮาไรมาชิ – มิตซุย เอาต์เล็ต พาร์ก แจ๊ซ ดรีม – สวนนาบานาโนะซาโตะ (เบโกเนีย +Ilumination) – นาโกย่า
 • วันที่ 4
นาโกย่า – อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟโทร็อคโกะ – ป่าไผ่ – วัดเท็นริวจิ(ชมสวน) – โกเบ – ย่านฮาร์เบอร์แลนด์ – โกเบพอร์ตทาวเวอร์ (ถ่ายภาพ) – อามากะซากิ
 • วันที่ 5
อามากาซะกิ **อิสระเที่ยวด้วยตัวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางเองโดยรถไฟ
 
 • วันที่ 6
อามากะซากิ – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – โอซาก้า – กรุงเทพฯ 
 • รถส่วนตัว

ตามประเภทที่ลูกค้าได้เลือกไว้หรือตามจำนวนลูกค้าที่เดินทาง

 • โรงแรมที่พัก

รายการทัวร์ของเราจะร่วมโรงแรมที่พักให้กับท่าน ตั้งแต่ ระดับ 3 ดาว จนถึง ระดับ 5 ดาว หรือกระทั่งมีออนเซ่นส่วนตัวตามที่ลูกค้ากำหนด

 • ไกด์ไดร์เวอร์

ไกด์ที่จะคอยขับรถพาทุกท่านเที่ยวประเทศญี่ปุ่นตามรายการทัวร์ เป็นคนไทยสัญชาตญี่ปุ่นสามารถสื่อสารพูดภาษาไทยได้ *หมายเหตุ : สถานที่เที่ยวบ้างทีไกด์ไดร์เวอร์อาจจะไม่สามารถที่จะลงรถไปกับลูกค้าได้ 

 

 • เที่ยวบินและตั๋วเครื่องบิน

ทางบริษัทของเรายังไม่ได้รวมราคาค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดหาเองหรือจะให้ทางเราจัดการหาตั๋วเครื่องบินให้แก่ลูกค้า โดยจะคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินจริงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ 

 • ไกด์

ทางบริษัทจะมีไกด์ไดร์เวอร์ไปกับลูกค้าเท่านั้น ส่วนไกด์ พูดภาษาไทยและร่วมเดินทางไปกับท่านทุกสถานที่ตลอดเวลาการเดินทางนั้น จะมีอัตราค่าจ้างที่ 15,000 บาท ต่อ วัน รวมค่าที่พักและอาหารไกด์แล้ว *หมายเหตุ : รถ BUS และ รถ  FULL SIZE-BUS จำเป็นต้องจ้างไกด์

 • อาหาร

ทางบริษัทเราจะมีอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันไว้ให้แก่ลูกค้า จะยังไม่รวมค่าอาหารกลางวัน  อาหารเย็นและมื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ทางลูกค้าสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง

 • ยานพาหนะ

ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมไกด์ไดร์เวอร์ และค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าผ่านทาง ค่าที่จอดรถ เรียบร้อยแล้ว  สำหรับการใช้รถยนต์และไกด์ไดร์เวอร์นั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น และคนขับสามารถทำงานได้ไม่เกิน 10 ชม./วัน 

 • ค่าเข้าชมสถานที่

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถให้ทางเราจองตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆได้ โดยทางเราจะคิดตามราคาจริงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

 • อัตราค่าบริการนี้รวม

– รถนำเที่ยว พร้อมคนขับ ( Local ไกด์)

– ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ

– อาหารและที่พักคนขับ ( Local ไกด์)

– โรงแรม พร้อมอาหารเช้า

– ประกันการเดินทาง

– ออกแบบเส้นทางเที่ยวให้ฟรี

 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าทิปคนขับรถ ( Local ไกด์) 3,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

– พักเดี่ยวมีค่าคิดบริการเพิ่ม

– ตั๋วเครื่องบิน

– อาหารมื้อกลางวัน – เย็น

– ค่าเข้าชมสถานที่

– ค่า Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • การจองและการชำระเงิน

– ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำครึ่งหนึ่ง ของราคาทัวร์ หรือชำระทั้งหมด

– ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 45 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระตามวันเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสัทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

– การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งข้อมูลการจอง หรือหลักฐานการจองต่างๆ ให้ลูกค้าทางอีเมล,ไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ ตามสมควร พร้อมได้รับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

 • การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

– หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น

– หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน เนื่องจากทาง บริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

– หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน เนื่องจากทาง บริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

 • ข้อกำหนดอื่นๆ

– อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่ลูกค้าจะเดินทาง 

– ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่ สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

– หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ มาไมครบตามที่กำหนดไว้

– ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็ นการช ำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ที่ญี่ปุ่นแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังน้ันหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุไว้ ท่านไม่สามารถจะขอคืนค่าบริการได้

– ไกด์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่าน้ัน

– บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถาณการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสสำคัญ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกท้ังข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุด สมบูรณ์ เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

– บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

– หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาด เป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง

– ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง ท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจาก สนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้อง ค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสาย การบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง บริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจ ของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรม ของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

ติดต่อจองทัวร์ โอซาก้า 6 วัน 4 คืน รหัส : KIX6404